امتحان بندگی

...خدا امتحان های سخت از من میگیرد ولی تقلب هم میرساند
دور از چشم همه
من خدایی دارم به زیبایی یک پروانه
به بزرگی یک اقیانوس
به مهربانی یک مادر
به بی توقعی یک پدر
خدایی که خانه اش همین حوالی است
دیوار به دیوار قلبم

/ 1 نظر / 24 بازدید
یاسمن سپید

[دست]